Wynajem podnośników
Start » Zasady wynajmu

ZASADY WYNAJMU NARZĘDZI

Wynajmujący (700bar.pl) przekazuje NAJEMCY uzgodnione narzędzia na podstawie pisemnej umowy wynajmu (dopuszcza się elektroniczną wymianę podpisywanych dokumentów przez faks lub email).

W umowie dokładnie określone zostają:

  • sprzęt co do rodzaju, ilości i wartości wg cen sprzedaży;
  • opłata za pierwszy okres wynajmu;
  • opłata operacyjna = 100 zł netto;
  • wysokość kaucji jako zabezpieczenia sprzętu;
  • koszt przedłużenia wynajmu o kolejny okres.

Wydanie sprzętu

Po uzgodnieniu warunków wynajmu i podpisaniu umowy przez obie strony Wynajmujący przesyła NAJEMCY fakturę proforma jako podstawę do zapłaty należności za wynajem.

W czasie jednego dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia wykonanej zapłaty Wynajmujący dostarcza sprzęt do rąk NAJEMCY na swój koszt.

Jeden dzień przed upływem uzgodnionego czasu wynajmu Wynajemca informuje NAJEMCĘ o konieczności przygotowania sprzętu do zwrotu.

Następnego dnia roboczego po upływie okresu wynajmu - jeśli nie nastąpi przedłużenie wynajmu - Wynajmujący odbiera przedmiot wynajmu od NAJEMCY także swoim kurierem i na swój koszt.

Zużycie i usterki

Sprzęt dostarczany jest NAJEMCY:

  • całkowicie sprawny technicznie, nowy lub wykazujący normalne użytkowanie;
  • z instrukcjami obsługi, gotowy do użycia, wypełniony niezbędnymi płynami;
  • zapewniający skuteczne wykonanie pracy do której jest przeznaczony.

Użycie sprzętu przez NAJEMCĘ musi być całkowicie zgodne z przeznaczeniem i dostarczoną instrukcją obsługi.

NAJEMCA zwróci sprzęt Wynajmującemu w stanie kompletnym, niezmienionym technicznie, wykazującym normalne zużycie ale bez uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem, złamaniem, uderzeniem, zgubieniem elementów lub zaniedbaniem.

W przypadku jakiegokolwiek innego użycia: niezgodnie z instrukcją, z przeznaczeniem lub które spowoduje trwałe uszkodzenia sprzętu wyraźnie uszkadzające lub uniemożliwiające dalsze funkcjonowanie, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami renowacji / odtworzenia sprzętu - maksymalnie do wysokości cen sprzętu określonych w umowie.

Zwrot i rozliczenie sprzętu

NAJEMCA zwróci otrzymany sprzęt Wynajmującemu najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od zakończenia okresu wynajmu, chyba że strony uzgodnią przedłużenie wynajmu obustronnie podpisanym aneksem do umowy wynajmu.
W przypadku odmowy zwrotu po umówionym okresie wynajmu lub braku reakcji na wezwanie do zwrotu sprzętu – Wynajmujący zatrzyma całą kaucję celem pokrycia szkód związanych z utratą sprzętu.

Wynajmujący dokona przeglądu stanu zwróconego sprzętu w czasie do 24 godzin od otrzymania i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków prześle NAJEMCY szczegółowy raport z przeglądu - celem ustalenia szczegółów rozliczenia ewentualnych szkód.

Po pozytywnym przeglądzie sprzętu i braku jakichkolwiek braków czy uszkodzeń (poza normalnym zużyciem), całość kaucji zostanie zwrócone - gotówką lub przelewem, w terminie jednego dnia roboczego od zakończenia przeglądu.

© 700Bar.pl 2020
© Emko SC - 1996-2020